mP-q-¾¼-¤ï-¤hº-zMzÅ-mÅ-¾ô-GTÛG-ºDô¼-zü


2007.09.30

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-zôh-hP-z¾-»Þ¾-HÛ-Å-¤±¤Å-mP-q-¾¼-M-mG-GÛ-Å-¤±¤Å-h¤G-¤ÛÅ-zôh-¤Û-ƒôÅ-‚ô¾-z¼-¤ï-¤hº-zMzÅ-mÅ-h¤¼-GÅôh-zbP-mÅ-¾ô-GTÛG-ºDô¼-zºÛ-ZÛm-¤ô-ºhÛ-»Ûm-q-hP.ü hôm-Aïm-ºhÛ-fôm-mÅ-¾ô-GTÛG-xÛm-qºÛ-XïÅ-zôh-xÛ-mP-GZÛÅ-ÅÞ-ÁÝGÅ-Aïm-WÛ-®¤-fïzÅ-»ôh-¤Ûm-Ç+ô¼-¾-zôh-xÛ-mP-GZÛÅ-ÅÞ-»hô-qºÛ-zôh-qºÛ-GŸôm-BïÅ-DG-TÛG-hP-¿Ëm-hÝ-zIô-JÀïP-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འོག་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པར་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་སྟངས་སྒྲིག་གཞི་ཁ་གསལ་མེད་པ་རེད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎