M-mG-GÛ-hPôÅ-¸ôG-mP-ºyôh-zÇeïm-¾Å-Gmôh-qºÛ-hÝG-µÅü


2007.08.23

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-M-mG-mP-z¸ôÅ-Cæm-‚Å-qºÛ-hPôÅ-¸ôG-DG-GÛ-mP-ºyôh-zÇeïm-¾-Gmôh-º±ï-z¸ô-GŸÛºÛ-hÝG-µÅ-ºi-¤Ûm-fôm-zŸÛm-qºÛ-½‰ôG-JÀïP-hï-hG-h-hÝP-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-Ç+ô¼-Ǩm-q-;Ým-zhï-JÀÛP-zÅôh-m¤Å-hq¾-¿km-¾GÅ-hP-ü º²¤-hPÞ¾-DP-mP-xG-¾Å-GmP-¤Dm-Á¼-xôGÅ-zÇem-º²Ûm-h¤-¾GÅü mÛºÞ-»ô;-mP-µÅ-¢ô¼-¼ÛG-qºÛ-hGï-Lm-qj¨-hzP-IGÅ-¾GÅ-zTÅ-hP-¿Ëm-hÝ-±ï-zdm-lô-Xï-¾GÅ-hP-ü PG-hzP-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-mÅ-zIô-JÀïP-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཡོངས་འཛིན་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བལ་ཡུལ་ནང་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་ཚོ་བརྒལ་བར་ཆོས་འབྲེལ་བཀྲིན་བསྐྱངས་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎