ºz¼-¤ºÛ-mP-¤Û-h¤PÅ-GÛ-Pô-Lô¾ü


2007.10.02

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-¿Ëô-Íï-Áï-»ºÛ-»Þ¾-Iâ-ºz¼-¤ºÛ-mP-hGï-ºhÝm-q-G®ôÅ-qºÛ-¤Û-h¤PÅ-±ôÅ-iG-qôºÛ-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Fôh-mÅ-ºz¼-¤ºÛ-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP-zôh-ˆÛ-ºƒï¾-z-ÅôGÅ-GmÅ-±ß¾-DG-GÛ-fôG-zIô-JÀïP-ŸÝ-Åq-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ད་རེས་གྲོས་ཚོགས་འཚོགས་མ་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་འོག་སྤྱི་འཐུས་རྣམ་པར་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་སྟངས་སྒྲིག་གཞི་ཁ་གསལ་མེད་པ་རེད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎