zôh-EÛ¤-hÝ-h¤Û^-zž-¾Å-¼Û¤ü


2007.08.24

tcv-2007-summercamp-200.gif
q¼-hzP-zôh-yâG-EÛ¤-Çkïü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-xÛ-¾ô- 2007 ¾ôºÛ-h‚¼-;ºÛ-¹-z-GZÛÅ-¼ÛP-l-ÇeïP-zôh-yâG-EÛ¤-Çkï¼-M-z¾-ºƒâG-GÅÞ¤-¾Å-GŸm-qºÛ-xÛ-M¾-HÛ-»Þ¾-Iâ-DG-bà-»ôh-qºÛ-zôh-qºÛ-yâG-GÝ-±ô¼-zôh-ˆÛ-fÞm-¤ôP-¤-»Ûm-qºÛ-Ç+h-»ÛG-hP.ü ¼ÛG-GŸÝP.hP-Gô¤Å-Æô¾ü mP-VôÅü M¾-¼zÅ-VôÅ-º‚ãP.ÅôGÅ-Pô-vôG-»ôP-zºÛ-Vïh-hÝ-z®ßGÅ-qºÛ-h¤ÛGÅ-zž-HÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¾Å-¼Û¤-hïºÛ-Ç+ô¼-zôh-hGï-Ç+¾-z¸P-lô-Xï-¾GÅ-hP.ü ¾Å-¼Û¤-G®ô-BôP-GmP-¤Dm-±ï-hzP-G»Þ-Oôm-¾GÅü hï-zŸÛm-¾Å-¼Û¤-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-¤Dm-DG-TÛG-GÛ-¿Ëm-hÝ-Oô¾-h;¼-¾GÅ-mÅ-JÀïP-¤ô¾-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎