qï-TÛP-hÝ-zôh-ˆÛ-¼Û-¤ôºÛ-ºIï¤Å-Çeômü


2007.06.20

beijing-tibetan-art-200.gif
q¼-hzP-ºôh-¸ï¼ü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-mP.ü Zï-V¼-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mP-zôh-xÛ-mP-GZÛÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-zôh-qºÛ-¼Û-¤ô-ºƒÛ-¤Dm-¤Û-Ço-zhÝm-HÛÅ-zôh-ˆÛ-hïP-hÝÅ-¼Û-¤ôºÛ-ºIï¤Å-Çeôm-ŸÛG-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço¼-zIô-JÀïP-ŸÝÅ-q¼-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎