zôh-¤Û-ŸÛG-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-±z-¤hÝm-Pô-Lô¾-‚ïh-qü


2007.10.09

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-Í-¼ÛºÛ-mP-GÛ-zôh-¤Û-ŸÛG-mÅ-Í-¼ÛºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-hÝ-»ôh-qºÛ-M-mG-GŸÝP-±z-DP-¤hÝm-ZÛm-zTô-¿SºÛ-¼ÛP-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-qºÛ-ºƒï¾-»ôh-GmÅ-±ß¾-Ç+ô¼-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-wÞm-±ôGÅ-hzP-ºhÝÅ-¾GÅ-ÅÞ-Oô¾-h;¼-¾GÅ-mÅ-zIô-JÀïP-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎