mô-Ç~ï¾-ŸÛ-zºÛ-G¸ïPÅ-dGÅü


2006-12-08
Share
q¼-hzP-zÇem-hq¾ü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-xÛ-¾ô- 1989 ¹-z- 12 ±ïÅ- 10 ZÛm-mô¼-¶ïºÛ-M¾-Å-ÍôÅ-¾ô¼-zôh-ˆÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-mô-Ç~ï¾-ŸÛ-zºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-ˆÛ-¤²h-ÇKô¼-»ô-¼ôz-mP-zTº-zŸÝGÅ-zôh-¼ÛGÅ-n¤Å-mÅ-hGº-Çeôm-dïm-ºƒï¾-WÛ-¿e¼-ŸÝÅ-GmP-zºÛ-Ç+ô¼-¾-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço-DG-hP-¿Ëm-hÝ-zIô-JÀïP-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།