ºƒâG-»Þ¾-mP-GÛ-zôh-qºÛ-GmÅ-ÇePÅü


2007.08.22

kunsang-tsering-200.gif
q¼-q-»ï-ÁïÅ-z=Û-ÁÛÅü hï-zÅ-Vï-zü

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-mP-hÝ-¾ô-¤P-¼ÛP-ºƒâG-»Þ¾-mP-zŸÝGÅ-mÅ-ºƒâG-GŸÝP-GÛ-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-M¾-¼zÅ-¾ô-MãÅ-ƒÛÅ-¥ôP-¤Dm-hP.ü hïP-Ç+zÅ-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û¼-¸-DP-GÛ-±ôP-¾Å-GZï¼-zŸÛm-q-Ç+Ý-ŸzÅ-;Ým-z¸P-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅÞ-DôP-GÛ-Ç+Ý-±ïºÛ-¾ô-MãÅ-hP-ºƒâG-mP-GÛ-GmÅ-±ß¾-Ç+ô¼-JÀïP-¤ô¾-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-GmP.üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཤར་ཕྱོགས་ཁམས་སྡེ་དགེ་རྫོང་གི་དབོན་པོ་སྟོད་ཁུལ་དུ་བོད་མི་མང་པོ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎