Íô-¾Û¤-qÛ;-Ç+zÅ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mãü


2007.12.18
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-mP.ü hÝÅ-ÅP-M-mG-mP-Íô-¾Û¤-qÛ;-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-±ôGÅ-Ç+ôP-±ôGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qÅ-z®m-‚ô¾-mP-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-±ôÅ-¾Þ-¯¾-ºIm-±ôGÅ-Ç+zÅ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-xôGÅ-fh-I-OÛG-GmP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-zIô-JÀïP-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-GmP.üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎