Í-¼Û-mÅ-zbôm-qºÛ-zôh-mP-GÛ-VôÅ-hh-¼P-¤ôÅ-ˆÛ-ljm-fôü


2007.09.21

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-HÛ-mP-hÝ-Zï-V¼-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-mÅ-zbôm-qºÛ-xÛ-¾ô- 2007 ¾ôºÛ-º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-VôÅ-hh-¼P-¤ôÅ-ˆÛ-ljm-fô-hï-ºhôm-Çtï¾-GmP-»ôh-q-hP.ü ljm-fô-hïºÛ-mP-ºDôh-»ôh-qºÛ-zôh-mP-GÛ-VôÅ-hh-¼P-hzP-GÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-¼ÛG-¿km-¾GÅ-hP-ü ;©-lô-Xï-¾GÅ-mÅ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço-DG-TÛG-¾-JÀïP-¤ô¾-GmP-z-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎