mô¼-¶ïºÛ-Gż-ºGôh-qºÛ-‚-hGºü


2007.12.19

{}ü ühï-¼ÛP-GÛ-Gb¤-JÀïP-Ÿ¾-q¼-HÛ-¾ï-±m-mP-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-hÝ-zTº-zŸÝGÅ-zôh-qºÛ-zÞh-¤ïh-¯ô¤-q-qô-ºôh-¸ï¼-¾GÅ-ÅÞ-¬-zXôh-¼P-hzP-hP-ºƒï¾-zºÛ-‚-hGº-¤Û-ºi-z-GZÛÅ-wÞ¾-»ôh-qºÛ-ºƒï¾-»ôh-GmÅ-±ß¾-DG-GÛ-fôG-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço-DG-TÛG-hP-¿Ëm-hÝ-zIô-JÀïP-ŸÝÅ-q-ŸÛG-GÅm-¼ôGÅ-GmP.üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎