༧རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐུ་དུས་ཀྱི་བོད་དང་མན་ཇུ་ཆིང་གི་འབྲེལ་བ།

2018-11-15
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
༧རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་པེ་ཅིང་ལ་ཕེབས་པའི་ལྡེབས་རིས།
༧རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་པེ་ཅིང་ལ་ཕེབས་པའི་ལྡེབས་རིས།
ལྡེབས་རིས་ལ་པར་ལེན་ནས་བཏང་བ།

༄༅༎དེ་རིང་གི་གཏམ་གླེང་ཞལ་པར་ལེ་ཚན་ནང་༧རྒྱལ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱ་ནག་མན་ཇུ་རྒྱལ་པོས་གདན་ཞུས་ལྟར་རྒྱ་ནག་རི་བོ་རྩེ་ལྔ་དང་པེ་ཅིང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཞིང་།རི་བོ་རྩེ་ལྔ་བཞུགས་རིང་པེ་ཅིང་ལ་ཡོད་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་ཅིག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་ལ། པེ་ཅིང་དུ་༧ཞབས་སོར་འཁོད་སྐབས་མན་ཇུ་ཆིང་གོང་མ་དང་གོང་མའི་ཡུམ་ནས་ཕེབས་བསུ་དང་སྣེ་ལེན་ཟབ་རྒྱ་ཞུས་ཡོད་པས། སྐབས་དེ་དུས་བོད་དང་མན་ཇུ་ཆིང་གི་འབྲེལ་བ་སོགས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ལ་ཕྱིར་དྲན་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།
གསར་འགོད་པ་སྒྲོལ་དཀར།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།