དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུ་འདེབས་ལས་ཀྱིས་ཚོང་བསྒྱུར་བྱེད་བཞིན་པ་དེས་མིའི་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་ཚབ་ཡོད་པ།

2019-04-11
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུ།
དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུ།
སྟག་ལྷ་རྒྱལ།

༄༅། །བོད་དང་རྒྱ་ནག་ནང་དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུ་འདེབས་ལས་ཀྱིས་སྐྱེས་བ་ཚོང་བསྒྱུར་བྱེད་བཞིན་པ་དེས་མིའི་བདེ་ཐང་ལ་གནོད་ཚབ་ཡོད་པ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་ནས་གསལ་བཤད་གནང་བའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བློ་བྷེ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།