རིག་གནས་གསར་བརྗེ་བོད་ནང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཡོད་པ།

2018-02-13
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱིས་དྲ་གནས་ཐོག་སྤེལ་བའི་བསམ་ཞིབ་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག
འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱིས་དྲ་གནས་ཐོག་སྤེལ་བའི་བསམ་ཞིབ་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག
Photo: RFA

༄༅༎རྒྱ་ཡིག་གི་ཚགས་པར་དང་རྒྱུད་ལམ་ཐོག་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་།འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱིས་དྲ་གནས་ཐོག་འགོ་བརྗོད་དུ་ས་ཆ་གཅིག་དང་དུས་སྐབས་མི་འདྲ་བར་ལེན་པའི་པར་རིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་བོད་ནང་མུ་མཐུད་ནས་གནས་ཡོད་པར་བསམ་ཞིབ་གྱི་རྩོམ་ཡིག་ཞིག་བཀོད་འདུག་པས་དེའི་ནང་དོན་དུམ་བུ་གཉིས་པ་ཞིག་གི་སྐོར། ཨ་སྒྲོལ་གྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱས་པ་ཞིག་ལ་ཉན་རོགས་ཞུ།།
གསར་འགོད་པ་ཨ་སྒྲོལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།