བོད་མཐོ་སྒང་གི་གནད་འགག།

2017-09-14
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
འགྲེམ་སྤེལ།
པར་བཀོད།
ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོ།
ཡར་འབྲོག་གཡུ་མཚོ།
བི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

༄༅། །མི་རབས་གསར་པའི་ལེ་ཚན་ནང་། རང་བྱུང་ཁོར་ཡུག་གི་ཐད་ནས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་ ལྷག་པར་དུ་ཨེ་ཤི་ཡའི་གླིང་ཆེན་ཐོག་བོད་མཐོ་སྒང་གི་གནད་འགག་ཇི་ཆགས་སྐོར། འདི་གའི་ལས་བྱེད་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ།

མཆན། (0)
  • པར་བཀོད།
  • འགྲེམ་སྤེལ།
  • གློག་འཕྲིན།
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།