ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་བྱ་ནད་ཁྱབ་གདལ།

2017-04-17
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་བྱ་ནད་ཁྱབ་གདལ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།
བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་བྱ་ནད་ཁྱབ་གདལ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅༎ཐེངས་འདིའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལེ་ཚན་ནང་།བོད་ཀྱི་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་བྱ་ནད་ཁྱབ་གདལ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ནད་རིགས་སྔོན་འགོག་ལས་ཁང་དང་འཛམ་གླིང་འཕྲོད་བསྟེན་ལྷན་ཁང་གིས་བྱ་ནད་དེ་ཇི་ལྟར་མི་ལ་འགོས་པའི་ལམ་དང་། ཉེན་ཁའི་རང་བཞིན་།དོགས་གཟོན་བྱ་ཕྱོགས་། སྔོན་འགོག་གི་བྱ་ཐབས་ལམ་སྟོན་གནང་བ་ནས་གཡུ་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།
གསར་འགོད་པ་གཡུ་སྒྲོན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།