ཡ་ཆེན་སྒར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་བར་ཞིབ་གཤེར།

2018-11-14
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཡ་ཆེན་སྒར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་དང་ཞིང་ཆེན་གཞན་གྱི་གནས་སྐོར་བར་ཞིབ་གཤེར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།
ཡ་ཆེན་སྒར་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་དང་ཞིང་ཆེན་གཞན་གྱི་གནས་སྐོར་བར་ཞིབ་གཤེར་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།
ཕལི་ཀར།

༄༅༎བོད་ནང་གི་དཔལ་ཡུལ་ཡ་ཆེན་ཆོས་སྒར་དུ་རྒྱ་ནག་གིས་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་མི་ཡུལ་སྐོར་བ་དང་ཞིང་ཆེན་གཞན་ནས་ཡོང་བའི་བོད་མི་གནས་སྐོར་བ་བཅས་ལ་ཞིབ་གཤེར་ནན་མོ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས༎
གསར་འགོད་པ་ཀུན་བཟང་བསྟན་འཛིན།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།