བོད་ནང་གི་འབྲོག་པའི་གནས་སྟངས།

2017-10-25
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
བོད་ཁུལ་གྱི་འབྲོག་པ་ཚོར་གནས་སྟངས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ།
བོད་ཁུལ་གྱི་འབྲོག་པ་ཚོར་གནས་སྟངས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ།
བོད་རང་དབང་གི་དྲ་གནས།

༄༅༎དེ་རིང་གི་དེང་དུས་བོད་ཀྱི་ལེ་ཚན་ནང་བོད་ཁུལ་གྱི་འབྲོག་པ་ཚོར་གནས་སྟངས་གང་ཅིའི་ཐད་ནས་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་སྐོར་བོད་རྒྱལ་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་ཞུ༎
གསར་འགོད་པ་བོད་རྒྱལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།