བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༨།༢༠

2022-08-20

RFA Tibetan TV August 20, 2022 ཐེངས་འདིའི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་། ༡ ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གྱི་སྤྱི་མང་གཟེངས་རྟགས་མཐོ་ཤོས་བྷ་རཏ་རཏྣ་ Bharat Ratna འབུལ་དགོས་པ་རྒྱ་གར་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་བོད་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས་གནང་འདུག ༢ བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བ་ཁྱོན་ཡོངས་སུ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འགོས་ཡོད་པ་མི་གྲངས་༣༩༩༣ ཟིན་འདུག་ཅིང་། འདས་པའི་ཉིན་གཉིས་ནང་མི་གྲངས་ ༡༠༠༠ ཙམ་ཕར་འདུག ༣ ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་གནས་བབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་འཆར་བཏོན་པ་དེ་ནི་བཀའ་ཤག་སྐབས་༡༦ པས་བསྒྲུབས་པའི་ལས་དོན་གལ་ཆེ་ཞིག་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་པ། Anchor: Tashi Wangchuk Producer:Tamdin Wangchuk