བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༨།༢༧

2022-08-27

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༢༢།༠༨།༢༧ RFA Tibetan TV August 27, 2022 ཐེངས་འདིའི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་། ༡ ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་དྭགས་ས་ཁུལ་དུ་ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་རིང་ས་ཁུལ་ ༡༡ ལྷག་ནང་མཛད་འཕྲིན་ལེགས་པར་བསྐྱངས་གནང་གིས་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་༧ཞབས་སོར་འཁོད་པ། ༢ ཁ་བྲལ་བར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཟེར་བསྙད་བཏགས་ནས་བོད་ནག་ཆུ་རྫོང་ནས་ཀརྨ་བསམ་གྲུབ་ལགས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་འདུག ༣ བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ས་ཁུལ་དུ་ཕྱི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་གཅིག་རིང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པ་གསར་པ་ ༦༣༨ འཕར་ཞིང་། དཔལ་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོག་གིས་ནད་ཡམས་མྱུར་དུ་ཞི་སླད་ཐུགས་སྨོན་མཛད་པ། Anchor: Tashi Wangchuk Producer:Tamdin Wangchuk