བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༩།༠༣

2022-09-03

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༢༢།༠༩།༠༣ RFA Tibetan TV September 03, 2022 ཐེངས་འདིའི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་། ༡ ༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྙིང་རྗེ་ནི་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་ནང་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་ཡོང་བའི་གཞི་རྩ་གཙོ་བོ་དེ་ཆགས་ཡོད་པས། རྒྱ་གར་གྱི་དེང་རབས་ཤེས་ཡོན་ལམ་སྲོལ་ནང་འཇུག་དགོས་པ་བཀའ་གནང་པ། ༢ བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་གཙོས་པའི་བོད་མི་གནས་ཡུལ་ཁག་ཏུ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་དུས་ཆེན་ཐེངས་ ༦༢ པ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་པ། ༣ བོད་མི་དགེ་འདུན་པ་བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས་དང་རིག་ཚེ་གཉིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུན་རིང་བཀག་ཉར་རྗེས་ལོ་གསུམ་ནས་གསུམ་དང་ཕྱེད་ཀ་བར་གྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག Anchor: Tashi Wangchuk Producer:Tamdin Wangchuk