བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༡༢།༠༨

2022-12-08

• བོད་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་མི་མང་གི་དཀའ་སྡུག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པ། • བོད་ནང་ནད་ཡམས་རྩ་མེད་བཟོ་བའི་སྲིད་བྱུས་འོག་བོད་མི་རྐྱེན་འདས་གྱུར་པའི་ཁྲོད་ཕྲུ་གུ་ལོ་གཉིས་ལ་སོན་པ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ། • COP15 ཞེས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་གི་ཚོགས་ཆེན་ཞིག་ཁེ་ན་ཌར་ཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་བསྟུན། བོད་ནང་གི་ཁོར་ཡུག་གནད་དོན་ཐོག་ལ་ངེས་པར་དུ་བསམ་གཞིགས་བྱེད་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་བཏོན་འདུག