བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༣།༠༡།༢༤

2023-01-24

ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༢༣།༠༡།༢༤ RFA Tibetan TV –January 24, 2023 ཐེངས་འདིའི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་། ༡ སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་གྱི་ཆོས་འབྲེལ་སོགས་ཀྱི་མཛད་རིམ་ཁག་ལེགས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱིར་བཞུགས་སྒར་དུ་ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་པ། ༢ བོད་ཀྱི་ཉིང་ཁྲི་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་མགྱོགས་ལམ་གྱི་ཕུག་ལམ་ཁར་ གངས་རུད་བྱུང་ནས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པའི་མིའི་ཤི་ཚད་གྱི་གྲངས་འབོར་སྤར་ནས་ད་ཆ་༢༨་ལ་སླེབས་འདུག ༣ ཁམས་བྲག་མགོ་ཁུལ་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་གཏོར་བཤིག་དང་། མི་མང་ལ་དྲག་གནོན་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར་ལ་སྙན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་འདུག Anchor-Chakmo Tso Producer:Tamdin Wangchuk