བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༢།༠༨།༡༡།

2022-08-11

• ལིང་ཤེད་དགོན་པའི་ལ་དྭགས་དབྱར་ཆོས་ཆེན་མོའི་ཐོག་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ནང་པའི་གཞུང་ལུགས་ལ་སློབ་གཉེར་བྱ་གལ་ཆེ་བའི་སྐོར་བཀའ་སློབ་ཕེབས་འདུག • བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་དང་གཞིས་ཀ་རྩེ་སོགས་ཀྱི་ནང་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་གྱི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཆགས་འདུག • ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་སྲིད་བྱུས་འོག་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་མཁས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་གི་ཐོག་གསུངས་འདུག