བརྙན།

རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་འཕོ་འགྱུར།

2022-08-30

དེ་རིང་གི་གླེང་མོལ་གྱི་ལེ་ཚན་ནང་ ། རྒྱ་ནག་གི་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་དང་། དཔོན་རིགས་ཟུར་པ་རྣམས་ཀྱི་པའེ་ཏེ་ཧུའུ་ཚོགས་འདུ་དང་འབྲེལ་ནས་རྒྱ་ནག་དཔོན་རིགས་འཕོ་འགྱུར་འགྲོ་མིན་དང་། ཆབ་སྲིད་གྱི་གནས་སྟངས་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་བོད་རྒྱའི་གནད་དོན་ཉམས་ཞིབ་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་དང་། སངས་རྒྱས་སྐྱབས་ལགས་རྣམ་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་འགན་འཛིན་གཞོན་པ་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པར་གསན་གཟིགས་གནང་རོགས་ཞུ། Deputy Director Palden Gyal sits down to discuss the Importance of the Beidaihe meeting and Xi Jinping’s consolidation of power ahead of 20th party Congress set for this fall with Tibet-China analysts Kunga Tashi and Sangay Kyap. Host: Palden Gyal Producer: Nordhey Dolma