དྲ་བརྙན།

བརྙན་འཕྲིན་གསར་འགྱུར། ༢༠༢༠།༩།༢༢

2020-09-22

TV description ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་གྱི་བརྙན་འཕྲིན། ༢༠༢༠།།༢༢ ཐེངས་འདིའི་བརྙན་འཕྲིན་ནང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་ཁོར་ཡུག་གི་གནད་དོན་དང་། བྱམས་བརྩེའི་འབྲེལ་བའི་སྐོར བཀལ་མོ་གནང་འདུག སྤྱི་ཚོགས་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་ཡིག་རྫུན་མ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ་དེ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་ཤས་ཡིན་པ་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཡིག་ཚང་ནས་ཡོང་ཁྱབ་བཀའ་ཡིག་བསྩལ་འདུག རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་བར་ས་མཚམས་སུ་དཀའ་རྙོག་འཕྲད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དམག་སྦྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་མཁའ་ཟོན་ཉེན་བརྡ་ཚོད་ལྟ་བྱས་འདུག RFA Tibetan TV – September 22, 2020 Anchor: Palden Gyal Producer: Tamdin Wangchuk

མཆན། (0)
Share

ཉེ་སྔོན་བརྙན་འཕྲིན་

མང་ཤོས་གཟིགས་པ་

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།