ལྕམ་ཨང་སན་སུ་ཅི་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཚམས་གཟིགས།

2016-08-29
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
Aung San Suu Kyi མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཚམས་གཟིགས་སྐབས།
Aung San Suu Kyi མཆོག་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཚམས་གཟིགས་སྐབས།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅།    །རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གླེང་སྟེགས་ཞེས་པའི་ལེ་ཚན་ནང་།    Myanmar འམ་འབར་མའི་དབུ་ཁྲིད་ལྕམ་ཨང་སན་སུ་ཅི་Aung San Suu Kyi མཆོག་བདུན་ཕྲག་སྔོན་མའི་ནང་ཉིན་གྲངས་ལྔའི་རིང་རྒྱ་ནག་ཏུ་གཞུང་དོན་ཕྱོགས་ཕེབས་གནང་བའི་སྐོར་རྩོམ་སྒྲིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་བགྲོ་གླེང་གནང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།