རྒྱ་ནག་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐོག་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་བ།

2019-06-08
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཁེ་ན་ཌའི་སྲིད་བློན་ཇས་ཊིན་ ཏྲུ་ཌོའོ་(Justin Trudeau) མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་གནམ་བདེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་དོན་རྐྱེན་དྲག་གནོན་བྱས་ནས་ལོ་༣༠འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩིའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཐུཌ་འཚབ་གནང་བ་དེར་རྒྱ་ནག་གིས་དེ་མ་ཐག་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་འདུག
ཁེ་ན་ཌའི་སྲིད་བློན་ཇས་ཊིན་ ཏྲུ་ཌོའོ་(Justin Trudeau) མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་གནམ་བདེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་དོན་རྐྱེན་དྲག་གནོན་བྱས་ནས་ལོ་༣༠འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩིའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་སྐོར་ཐུཌ་འཚབ་གནང་བ་དེར་རྒྱ་ནག་གིས་དེ་མ་ཐག་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་འདུག
ཨེ་ཨེཕ་པི།

སྔ་ལོ་ཕྱི་ཟླ་༡༢པའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་བཟོ་ལས་རིག་རྩལ་ཁང་ཧུའ་ཝེ་(Huawei)ཡི་དཔལ་འབྱོར་འགན་འཛིན་མེངྒ་ ཝན་ཀྲུ་(Meng Wanzhou) ཁེ་ཎ་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ཝནྐུ་ཝར(Vancouver)ནང་ཨ་མེ་རི་ཀའི་གནོན་ཤུགས་འོག་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ནས་བཟུང་ཡུལ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ཇེ་སྡུག་ཏུ་ཕྱིན་ཡོད་རེད། སྲིད་བློན་ཏྲུ་ཌོའོ་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཆོག་པའི་རང་དབང་དང་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་བཅས་སྲུང་བརྩི་ཞུ་དགོས་ལུཌ་མུ་མཐུད་ནས་ཞུ་གི་ཡོད་ལ་ལྷག་པར་དུ་ཤར་ཏུརྐིསེ་ཐན་ནང་ཡུ་གུར་ཁ་ཆེ་ཁྱོན་ཆེན་འཛིན་བཟུང་བཀག་ཉར་མཚམས་འཇོག་དགོས་ལུཌ་ཝནྐུ་ཝར་དུ་གསར་འགོད་པ་ཚོར་གསུངས་གནང་འདུག  ཁེ་ཎ་ཌའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ཁརེས་ཊི་ཡ་  ཕི་རེ་ལེནྜི་(Chrystia Freeland)མཆོག་གིས་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་བའི་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་དེ་སྔའི་དོན་རྐྱེན་སྐབས་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་བྱས་པ་ངོས་ལེན་གྱིས་རྐྱེན་ལམ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའམ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་དྲང་པོ་གསལ་བཤད་དགོས་སྐོར་གསུངས་གནང་འདུག དེ་མ་ཐག་ཁེ་ཎ་ཌར་ཡོད་པའི་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་སྲིད་བློན་ཏྲུ་ཌོའོ་ཡིས་གཏམ་བཤད་དེ་ནི་གཞི་མེད་ཉེས་འཛུཌ་ཡིན་པ་མ་ཟད་རྒྱ་ནག་གི་ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་ཇུས་ཚད་ལས་འགལ་བྱས་པ་རེད་ཅེས་སྐྱོན་ཤུགས་ཆེ་བྱས་འདུག།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།