བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་སྣང་དགོས་པའི་བོད་སྐུལ།

2015-12-03
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།

ཕ་རན་སིིའི་རྒྱལ་ས་པེ་རི་སི་ནང་ཚོགས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ལྷན་ཚོགས།
ཕ་རན་སིིའི་རྒྱལ་ས་པེ་རི་སི་ནང་ཚོགས་པའི་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ལྷན་ཚོགས།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅། །ཕ་རན་སིིའི་རྒྱལ་ས་པེ་རི་སི་ནང་ཚོགས་བཞིན་པའི་གཞུང་འབྲེལ་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་ཕེབས་པའི་ རྒྱལ་སྤྱིའི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོག་ལའང་དོ་སྣང་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པ་ཐད། ལྷན་ཚོགས་སར་རྒྱ་གར་ནས་ཆེད་ཕེབས་གནང་བའི་མི་སྣ་གཉིས་ལ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ཕྱོགས་སྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།