རྒྱ་ནག་གིས་ཏོག་དབྱིབས་འགོས་ནད་གནས་ཚུལ་སྦ་གསང་བྱས་པའི་གནད་དོན།


2020-05-14
Share
རྒྱ་ནག་གིས་ཏོག་དབྱིབས་འགོས་ནད་གནས་ཚུལ་སྦ་གསང་བྱས་པའི་གནད་དོན། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་ནག་ཉེས་འཛུགས་བཞིན་ཡོད་པའི་གནད་དོན།
ཨེ་ཨེཕ་པི།

༄༅།།ཐེངས་འདིའི་བོད་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནད་དོན་ཅེས་པའི་ལེ་ཚན་གྱི་ནང་དུ་རྻག་ནག་གིས་ཏོག་དབྱིབས་འགོས་ནད་གནས་ཚུལ་སྦ་གསང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནས་སྤྱི་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་ལ་འགན་ཁྲི་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐད་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་ཞུས་པར་གསན་རོགས།།

གསར་འགོད་པ་ཀརྨ་རྒྱ་མཚོ།

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎