ཐིཀ་ནཏ་ཧཱན་མཆོག་གི་ལོ་རྒྱུས།

2019-05-24
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཝིཏ་ནཱམ་གྱི་དགེ་འདུན་པ་གྲགས་ཅན་Thich Nhat Hanh མཆོག་གི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།
ཝིཏ་ནཱམ་གྱི་དགེ་འདུན་པ་གྲགས་ཅན་Thich Nhat Hanh མཆོག་གི་ལོ་རྒྱུས་སྙིང་བསྡུས།
ཝི་ཀི་པི་ཌི་ཡ།

༄༅༎དེ་རིང་གི་ང་ཚོའི་འཛམ་གླིང་ནང་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་མི་སྣ་དང་ས་གནས་ཞེས་པའི་ལེ་

ཚན་ནང་ཝིདི་ནམ་གྱི་དགེ་འདུན་པ་གྲགས་ཅན་ Thich Nhat Hanh མཆོག་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་སྐོར་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པར་གསན་རོགས་ཞུ༎

གསར་འགོད་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་རིང༌།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།