འཇི་ནི་ཝར་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་འཆར།

2014-05-28
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་སྦང་ཀི་མུན་མཆོག
འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་སྦང་ཀི་མུན་མཆོག
ཝི་ཀི་མི་ཌི་ཡ།

༄༅༎ཕྱི་ལོ་༢༠༡༤ཟླ་༦ཚེས་༡༣ཉིན་ཕྱག་ཚོད།༡༡།༠༠ཐོག་ས་གནས་འཇི་ནི་ཝར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་མདུན་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་སུ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་མཆོག་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་དགོས་པའི་ཆེད་སུད་སི་ས་གནས་བོད་རིགས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་རྐྱང་ཕྱག་གི་ལམ་ནས་ཞུ་གཏུག་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའི་སྐོར་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་གསན་རོགས་གནང་༎

དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ།གསར་འགོད་པ་དོན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།