རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལྷན་ཚོགས་༢༡པ།

2015-12-08
གློག་འཕྲིན།
མཆན།
Share
པར་བཀོད།
ཕ་རེནས་ཡི་རྒྱལ་སའི་ནང་ཚོགས་བཞིན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་ནས་བོད་ཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ།
ཕ་རེནས་ཡི་རྒྱལ་སའི་ནང་ཚོགས་བཞིན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཐོག་བོད་མིའི་སྐུ་ཚབ་ནས་བོད་ཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་པ།
ཚེ་དབང་ཕུན་ཚོགས།

༄༅༎དེང་སྐབས་ཕ་རེནས་ཡི་རྒྱལ་ས་པེ་རིས་ནང་ཚོགས་བཞིན་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལྷན་ཚོགས་༢༡པའི་ཐོག་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་དང་བོད་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་ཅིག་ནས་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཁག་གི་ཐོག་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་རེ་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་རབ་སྒང་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས༎

༄༅། །ཕ་རན་སིར་ཚོགས་བཞིན་པའི་ཁོར་ཡུག་ལྷན་ཚོགས་དང་འབྲེལ་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་སྣང་གཅེས་སྤྲས་དགོས་པའི་གསལ་བསྒྲགས་གནང་འདུག དེའི་སྐོར་རབ་སྒང་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ལ་གསན་རོགས་གནང་།།
གསར་འགོད་པ་རབ་སྒང་ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།

མཆན། (0)
Share
དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།