Nghĩ gì sau 36 năm thống nhất đất nước?

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 được Hà Nội gọi là chiến dịch Đại thắng Mùa xuân, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, tiến thẳng lên Xã hội chủ nghĩa ưu việt, khiến bạn bè năm châu nể phục.