Giải pháp cho lao động nông thôn?

Suy thoái kinh tế khiến cho công nhân di cư lũ lượt trở về quê nhà ở nông thôn. Sự kiện này khiến doanh nghiệp thiếu hụt nhân công và khó tuyển dụng được lao động khi sản xuất có chuyển động.
Nam Nguyên, phóng viên RFA
2009-06-30
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Những người thất nghiệp ngồi các góc đường chờ đợi những công việc tính theo ngày thậm chí theo giờ.
Những người thất nghiệp ngồi các góc đường chờ đợi những công việc tính theo ngày thậm chí theo giờ.
AFP photo

Ctriệu người mất việc

T cui năm 2008 kéo dài qua na đu 2009, nhiu ngành xut khu cu VN b st gim nghiêm trng vì các nước nhp khu gim đơn hàng. Công nhân các khu chế xut, khu công nghip, các công ty xí nghip sn xut gia công b sa thi hàng lot, hoc gim gi làm khiến thu nhp không đ sng.

Hu qa đã được thy trước, hàng triu người trước đây t nông thôn ra thành th kiếm vic làm, nay chng còn chn la nào khác ngoài con đường tr v quê nhà tìm kế sinh nhai.

Làn sóng hi cư ln lao đưa ti nhng nh hưởng nghiêm trng cho nông thôn, như nhn đnh cu TS Vũ Trng Bình, Gíam đc Trung Tâm Phát Trin Nông thôn  thuc  Vin chính sách và chiến lược phát trin nông nghip nông thôn:

“Nếu mt quá trình hàng triu người đi ra thành ph làm vic nhưng bây gi quay tr v nông thôn, thì điu y không nhng to ra xáo trn v kinh tế mà còn v mt xã hi nông thôn. Nếu không có công ăn vic làm tt cho h thì còn nhiu vn đ khác v t nn xã hi, thanh niên mà không có vic làm thì s xy ra nhiu chuyn khác.”

Dt may và da giày ngành s  dng nhiu lao đng di cư, chính là  nhng ngành b nh hưởng nng, khng hong đưa ti nhu cu ci t tái cu trúc.

Ngoài nhng vn đ cp bách đ duy trì sn xut ch phc hi, hướng ci t lâu dài mang tính đt phá, như mô t cu ông Dip Thành Kit, Phó ch tch Hip Hi Da Giày Vit Nam kiêm Phó ch tch Hi dt may thêu đan thành ph HCM:

“Vit Nam chưa phi là nước công nghip hòan tòan nên người lao đng trên danh nghĩa mt vic thành ph nhà máy công nghip, cho nên v nông thôn dù không kiếm được công vic bo đm thường xuyên nhưng do điu kin Vit Nam h vn sng được vi gia đình, dù cuc sng thiếu ht mt chút nhưng vn có th trang tri được.

Đây là vic không th đ kéo dài, vì vy chúng tôi khuyến cáo trong Hip Hi và chính bn thân doanh nghip tôi, hin nay chúng tôi có xu hướng chuyn v m rng hoc xây dng mi mt s nhà máy vùng nhiu lao đng như đng bng song Cu Long cũng như đng bng Bc B.

Trên cơ s đó thc hin chính sách, th nht là ly nông không ly hương người ta vn có th ti ch và làm vic công nghip, th hai là tn dng được lc lượng lao đng  ti ch mà mc thu nhp không cao, như vy có th cnh tranh bng phí lao đng tt hơn.

Thí d TPHCM thu nhp ca công nhân bình thường hai v chng có mt con, nếu mi người lãnh lương hai triu đng thì rt khó xoay x TPHCM, tuy nhiên vi mc lương 1 triu rưởi đng bng sông Cu Long người ta vn có th xoay x được ging như mc 2 triu TPHCM vì giá sinh hat không đt đ bng.

Như vy tôi nghĩ rng v lâu dài Thành Ph s đnh v là trung tâm phát trin thương mi, trung tâm giao dch, có th cung cp mt s dch v cho ngành, còn sn xut thì phi đi ra khi các thành ph ln. Lúc đó mi có th to tính cnh tranh cho tòan ngành được.”         

Gii pháp nào?

70% dân s Vit Nam sng nông thôn nếu chính ph VN quan tâm đu tư đúng mc cho khu vc này t nhiu thp niên qua, thì nông thôn đã mang din mo khác.

Đáng l lao đng nông thôn dôi dư không phi nhp cư thành th đ tìm vic, nhưng t hai thp niên qua đnh hướng v vn đ này thường ch dng la các ngh quyết không được thc hin trên thc tế.

TS Vũ Trng Bình, Giám đc Trung tâm phát trin nông thôn thuc  Vin chính sách và chiến lược phát trin nông nghip nông thôn nhn đnh :

“Chính trong thi kỳ khng hong là phi đưa ra gii pháp tái cơ cu tái cu trúc li tng ngành và chính sách. Đó mi là điu giúp cho s phc hi sau nay và đm bo cho nn kinh tế, bi vì không có khng hong thì s không có tái cu trúc.

Đy là kinh nghim ca các nn kinh tế mà Vit Nam không là ngoi l, nếu nhìn li lch s Vit Nam thì khng hong 1986 thi kỳ gi là kinh tế tp th đen ti nht, lúc by gi mi có tái cu trúc và ci cách tt nht cho nn kinh tế.

Nhng thi kỳ v sau, lúc nào kinh tế khó khăn nht là lúc có tái cu trúc và đt nứơc phc hi phát trin sau đy… v mt th chế cũng như chính sách… cho nên bây gi vic phi nghĩ đến là sau khng hong thì tái cu trúc ca Vit Nam là gì, ch không ch có cu tr.”

Tam nông, nông nghip nông dân nông thôn tng được đ cao là chính sách ưu vit cu Vit Nam. Tuy vy s phát trin trên nn tng này chưa thy th hin trên thc tế, nhân khng hong to cơ hi ci t và tái cu trúc, các chuyên gia hy vng s có nhng đt phá thc s đi vi khu vc nông nghip nông thôn.

Xem toàn trang