Đại hội 13: Giải pháp tháo gỡ “bế tắc” thể chế cho chính sách tự chủ đại học

Đặt niềm tin vào cơ sở đào tạo, đề cao tự do học thuật, loại bỏ lợi ích nhóm và các rào cản đối với quyền tự chủ về nhân lực và tài chính… là những nguyên tắc chủ yếu tạo môi trường cho các trường đại học vận hành.