Chánh trị sự đạo Cao Đài Hứa Phi (bên trái)

Chánh trị sự Hứa Phi: “Chúng tôi cầu nguyện cho những kẻ đã bách hại mình”

Chánh trị sự Hứa Phi, sinh năm 1950, nay đã bước vào tuổi thất thập cổ lai hy. Ông sống ở một vùng heo hút tại Lâm Đồng để giữ lòng với đạo Cao Đài chân truyền và giữ đời với tinh thần của con dân nước Việt.

Bloggers

Xem toàn trang