Diễn Đàn Kinh Tế

Tranh cổ động có hình Marx, Engels và Lenin tại Việt Nam

Lý luận kinh tế của Marx

Tuần qua, một vài quốc gia long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Karl Marx, nhà tư tưởng đã có ảnh hưởng rất lớn trong thế kỷ 20 nhưng cũng là người gây ra nhiều tranh luận về học thuyết của ông. Mục Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu riêng về các lý luận kinh tế của Karl Marx để đánh giá lại nhân vật này.

Xem toàn trang