Diễn Đàn Kinh Tế

Hội nghị Bộ trưởng hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương ngày 15 tháng 11 năm 2018

Bất trắc và đa diện hóa năm 2019

Trước khi bước vào năm 2019, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế đã có dự báo kém vui về tình hình kinh tế toàn cầu. Sau ba tháng đầu, một số trung tâm nghiên cứu cũng xác nhận chiều hướng đó, đặc biệt là tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu tại sao và dự đoán về hậu quả….

Xem toàn trang