Mái Ấm Mai Tâm: Nơi nương tựa của mẹ và con bị HIV/AIDS

Mai Tâm House Of Hope, nhà hy vọng cho những người mẹ với HIV/AIDS và những đứa trẻ bị lây nhiễm từ mẹ.