Đốt vàng mã tại đền chùa ở Việt Nam.

Giáo hội Phật Giáo Việt Nam kêu gọi bỏ tục đốt vàng mã

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Phật tử bỏ tục đốt vàng mã tại các nơi thờ tự Phật giáo.

Xem toàn trang