Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
21/02/2021 15:27

Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
Vua bất chính, Dân tắc loạn.
Đảng bất chính, Nước tắc loạn.

Đảng Búa Liềm bất chính... vì Đảng tài phiệt và Nhà nước phong kiến Việt Cộng...
độc đảng, độc tài... độc đoán, độc tôn...
độc diễn, độc quyền... làm vua độc tài, bất tài, bất lực, bất lương.
độc diễn, độc quyền... treo cỏ Nhân quyền của Dân... cắt cổ Dân quyền của Dân...
độc diễn, độc quyền... phản Dân... phản Dân chủ... phản Dân quyền... phản Nhân quyền.

độc diễn, độc quyền... làm Hiến pháp Việt Cộng, vi phạm Hiến pháp Việt Cộng.

Luật Việt Cộng, vi híên, bất chính, bất công, bất nhân.
Dân tộc Việt, bất khuất, bất tuân, bất chấp, bất hợp tác, bất bạo động.

Đảng Việt Cộng tất liệt, Dân tộc Việt bất diệt.

Dân chủ > Dân Việt làm luật, giữ luật Dân Việt, của Dân Việt, do Dân Việt, vì Dân Việt, không giư luật của Đảng, do Đảng, vì Đảng Việt Cộng.

Ý dân là ý trời... Ý Dân Việt là Ý trời... Tự do, Dân chủ... Dân quyền, Nhân quyền... Đa dạng, Đa đảng, Đa tài... cho Dân Việt, cho Dân tộc Việt.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang