Duy Hữu ( USA )
Duy Hữu ( USA ) says:
14/12/2020 10:30

Bần cùng sinh đạo tặc.
Lương tháng bần cùng sinh lương tâm đạo tặc, lương tri đạo chích.

Lương tháng Ủy viên Bộ Chính trị bần cùng sinh Ủy viên Bộ Chính trị, lương tâm đạo tặc, lương tri đạo chích.
Lương tháng Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước bần cùng sinh Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, lương tâm đạo tặc, lương tri đạo chích.

Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Thượng đạo tặc, hạ đạo chích. Thượng tham ô, hạ tham nhũng.

Bác Trọng đạo tặc, bác Thăng đạo chích.
Bác Trọng tham ô, bác Thăng tham nhũng.
Đảng trưởng tham nhũng, đảng viên tham ô.

Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.
Nhổ cỏ tham nhũng phải nhổ tận gốc tham ô.
Nhổ cái gốc Đảng Hồ " Búa liềm ", tha hồ độc đảng, độc tài... độc quyền đạo tặc, tham nhũng, tham ô... đôc quyền thanh trừng, thanh toán đảng viên đao tặc, tham nhũng, tham ô... theo luật đạo tặc, tham nhũng, tham ô... và Đảng Hồ lại tha hồ tham nhũng, tham ô, đạo tặc, đạo chích.

Đảng Búa liềm lãnh đạo... Nhân dân lãnh búa, lãnh lìêm ... vì Đảng độc quyền " lãnh... đạo " và Đảng độc quyền " vô... đạo ", vô nhân đạo.

Đảng độc tài, tài phiệt, phong kiến > Đảng chủ > Đảng viên cử, Đảng viên bầu, Đảng viên giầu > Nước mạt, Nước loạn, Nước mất.
Dân chủ > Nhân dân cử, Nhân dân bầu, Nhân dân giầu > Nước mạnh, Nước bình, Nước còn.

Duy Hữu ( USA )
Duy Hữu ( USA ) says:
14/12/2020 10:47

Bần cùng sinh đạo tặc.
Lương tháng bần cùng sinh lương tâm đạo tặc, lương tri đạo chích.

Lương tháng Ủy viên Bộ Chính trị bần cùng sinh Ủy viên Bộ Chính trị, lương tâm đạo tặc, lương tri đạo chích.
Lương tháng Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước bần cùng sinh Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước, lương tâm đạo tặc, lương tri đạo chích.

Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Thượng đạo tặc, hạ đạo chích. Thượng tham ô, hạ tham nhũng.

Bác Trọng đạo tặc, bác Thăng đạo chích.
Bác Trọng tham ô, bác Thăng tham nhũng.
Đảng trưởng tham nhũng, đảng viên tham ô.

Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.
Nhổ cỏ tham nhũng phải nhổ tận gốc tham ô.
Nhổ cái gốc Đảng Hồ " Búa liềm ", tha hồ độc đảng, độc tài... độc quyền đạo tặc, tham nhũng, tham ô... đôc quyền thanh trừng, thanh toán đảng viên đao tặc, tham nhũng, tham ô... theo luật đạo tặc, tham nhũng, tham ô... và Đảng Hồ lại tha hồ tham nhũng, tham ô, đạo tặc, đạo chích.

Đảng Búa liềm lãnh đạo... Nhân dân lãnh búa, lãnh lìêm ... vì Đảng độc quyền " lãnh... đạo " và Đảng độc quyền " vô... đạo ", vô nhân đạo.

Đảng độc tài, tài phiệt, phong kiến > Đảng chủ > Đảng viên cử, Đảng viên bầu, Đảng viên giầu > Nước mạt, Nước loạn, Nước mất.
Dân chủ > Nhân dân cử, Nhân dân bầu, Nhân dân giầu > Nước mạnh, Nước bình, Nước còn.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang