Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Anonymous
31/08/2021 09:15

Tra tu do ngày hôm nay rôì lai bat tro lai ngày mai.Do là chanh sach khoan hông và nhân dao cua Bac và Dang

Anonymous
01/09/2021 08:08

Truoc khi tra tu do cho 3000 tù nhân vc dang suy tùng bat thêm 3000 nguoi khac dê bù vào con sô sap duoc tha

Duy Hữu, USA
01/09/2021 09:28

Chưa đủ ! Chưa đúng ! Chưa đủ ! Chưa đúng !

Vẫn còn, vẫn còn trong nhà tù ... trăm ngàn ngàn người tù nhân oan Viêt Nam, bị án oan, án bỏ túi, án móc túi, án làm tiền,

Vẫn còn, vẫn còn trong nhà tù... 300 anh hùng tù binh vì lương tâm Vịêt Nam, tù binh vì nhân quyền, tù binh vì tự do, tù binh vì dân chủ, tù binh vì dân quyền, tù binh vì tự do chính kíên và chính trị, tù binh vì tự do ngôn luận và báo chí, tù binh vì tự do tôn giáo.

Vẫn còn, vẫn còn trong nhà tù lớn, nhà tù ngoài Việt Nam...
triệu triêu dân lành Việt Nam vẫn còn bị cướp tư do, nhân quyền, bị cướp dân chủ, dân quyền, bị cướp hạnh phúc và tương lai.

Thể chế, chê độ độc đảng, độc tài, độc địa ... Đảng là Nhà nước và Nhà nước là Đảng ... cờ đỏ Búa Liềm là cờ đỏ Sao Vàng...

Nhà nước cờ đỏ Sao Vàng là Đảng cờ đỏ Búa Liềm đã độc dĩên, độc quyền " nhân danh ", mạo danh, ngụy danh nhân dân Viêt Nam và làm
" Hiến pháp Việt Cộng ", " Luật pháp Búa Liềm ", và đã độc diễn, độc quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp các Luật pháp của Đảng, do Đảng,
vì Đảng Búa Liềm, vì đặc quyền, đặc lợi, bất chính, bất minh, bất công của Đảng, Tổng đảng trưởng, đảng trưởng, đảng viên, cán bộ, tướng tá công an, quân đôi, con buồn, tài phịêt Búa Liêm, đã độc quyền phản bội quyền lợi chính đáng, chính danh, chính nghĩa của toàn dân Việt Nam.

Toàn dân Việt Nam, từng người công dân Viêt Nam có bổn phận, trách nhiệm và có toàn quyền chính đáng, chính danh, chính nghĩa
Bất tuân, bất chấp, bất khuất ... Bất tín nhiệm, bất hợp tác, bất bạo động... Đéo phải tuân, đếch thèm tuân...

Tất cả cạc ngụy luật, ngụy định, ngụy quyết, luật lê, quy định, quy trình, chỉ thị, chỉ láo... ngu, tham, hèn, ác, láo... bất hợp pháp, bất hợp hiến,
bất công, bất chính, bất minh, bất lương, bất nhân của Đảng làm, do Đảng làm, làm vì Đảng cờ đỏ Búa Liềm.

Toàn dân Viêt Nam bât khúât, bất tuân, bất diệt, tất thắng.
Đảng giặc cờ đỏ Búa Liềm Việt Công, độc tài, bất tài, bất lực, bất lương, tất bại, tất diệt.

Unity in Divesity, Diversity in Unity !... Onfr for All, All for One !... No One Left Behind !... Nemo resideo !

Xem toàn trang