Bản tin đài RFA Ban Việt Ngữ qua RSS

RFA cung cấp miễn phí bản tin RSS gồm có những tiêu đề và đường dẫn đến các tin và bài phỏng vấn và bình luận. Với dịch vụ RSS, bạn có thể làm hiển thị những tiêu đề của RFA trên trang web hoặc chương trình News Reader của bạn.

RssFeed150 Photo: RFA

Để xem những bản tin mới nhất của Ban Việt Ngữ RFA, cắt và dán đường dẫn https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/rss2.xml vào New Readers của bạn.

RSS là viết tắt của “Really Simple Syndication”. Đây là một cách cho các trang web tin tức và Web logs phổ biến thông tin một cách tự động.

RSS feed có thể gồm có tiêu đề, một trích đoạn ngắn của bản tin và những thông tin khác.

Một khi bạn đã có RSS reader, bạn có thể đọc bản tin RSS bằng nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như RFA.org bao gồm tiêu đề, tóm tắt, và đường dẫn đến toàn bộ bản tin.

(Lưu ý: Do có một số thay đổi trong hệ thống trang web của RFA, nếu Bạn đã đăng ký dịch vụ RSS của Ban Việt ngữ RFA trước đây, nay cần phải đổi sang địa chỉ mới https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/rss2.xml, để tiếp tục nhận News feed của RFA).

Làm thế nào để tôi đọc được RSS feed?

 

Để sử dụng RSS, trước tiên bạn cần phải có một phần mềm hiểu được định dạng của RSS hay còn gọi là “new reader”. Trên mạng Internet có những chương trình miễn phí mà bạn có tải vào máy của bạn và RSS “reader”.

Bạn có thể trình bày RSS feed và thông tin trên mạng Internet như vậy bạn có thể xem bản tin trên bất cứ máy điện toán nào. Chương trình RSS reader bao gồm Bloglines hoặc My Yahoo! nếu bạn có Yahoo! account.

RFA không chịu trách nhiệm về những thông tin bên ngoài trang web RFA.

Làm thế nào tôi có thể bỏ RFA newfeeds vào RSS news reader của tôi?

Để có được những bản tin và bài phỏng vấn mới nhất của Ban Việt Ngữ RFA, xin hãy cắt và dán đường link này https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/rss2.xml vào RSS news reader của bạn.

Làm thế nào tôi có thể trình bày RFA trên trang web của tôi?


Nếu bạn có khó khăn hoặc câu hỏi về RSS deed, xin liên lạc với ban kỹ thuật của RFA .

Tìm hiểu thêm về RSS tại .