Video

Kêu gọi thay đổi thể chế

2017-01-07

Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc liên tiếp hàm ý sẽ có nhiều cải cách xóa bỏ những thể chế lỗi thời kìm hãm phát triển và cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật.

Từ khoá
kêu gọi thay đổi thể chế nguyễn xuân phúc

Xem toàn trang