Video

Quan ngại của công nhân sau Đại Hội Công Đoàn Việt Nam XII

2018-10-11

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 diễn ra vào hạ tuần tháng 9, trong bối cảnh các hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam ký kết hầu như bị ràng buộc với điều khoản thành lập công đoàn độc lập cho công nhân.

Xem toàn trang