Video

Ứng xử của người Việt khi đi máy bay

2014-10-29

Cung cách ứng xử của hành khách Việt Nam khi đi máy bay.

Xem toàn trang