រលក​ធាតុ​អាកាស​ផ្សាយ

លោក​អ្នក​នាង អាច​បើក​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី តាម​រយៈ​រលក​ធាតុ​អាកាស​ខ្លី ឬ Shortwave (SW) តាម​កម្រិត និង​កម្ពស់​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

ម៉ោង (កម្ពុជា)រលកធាតុអាកាសខ្លី
ព្រឹក ៥:៣០-៦:៣០ ១៣.៧៤០ គីឡូហឺត្ស ឬ កម្ពស់ ២២ ម៉ែត្រ​
យប់ ៧:៣០-៨:៣០ ១២.១៤០ គីឡូហឺត្ស ឬ កម្ពស់ ២៥ ម៉ែត្រ
យប់ ៩:៣០-១០:០០ ១២.១៤០ គីឡូហឺត្ស ឬ កម្ពស់ ២៥ ម៉ែត្រ និង ៧.៥២០គីឡូហឺត្ស ឬ កម្ពស់ ៤០ ម៉ែត្រក្រៅ​ពី​ស្ដាប់​តាម​រយៈ​រលក​ធាតុ​អាកាស​ខ្លី លោក​អ្នក​នាង​ក៏​អាច​ស្តាប់​វិទ្យុ​អាស៊ី​សេរី​ តាម​ការ​ផ្សាយ​បន្ត​តាម​វិទ្យុ FM មួយ​ចំនួន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

រាជធានី/ខេត្តស្ថានីយវិទ្យុរលកធាតុអាកាសម៉ោង
ភ្នំពេញ វិទ្យុ​សំបុក​ឃ្មុំ
FM ១០៥ មេហ្គាហឺត្ស

ព្រឹក ៦:០០-៧:០០

យប់ ៨:៣០-៩:៣០

បាត់ដំបង វិទ្យុ​ស្ទឹង​ខៀវ
FM ៩៨.៧៥ មេហ្គាហឺត្ស

ព្រឹក ៧:០០-៨:០០

យប់ ៩:០០-១០:០០

វិទ្យុ​ឃ្លាំងមឿង
FM ៩០.២៥ មេហ្គាហឺត្ស

ព្រឹក ៦:៣០-៧:៣០

យប់ ៩:៣០-១០:៣០

បន្ទាយមានជ័យ វិទ្យុ​ស្ទឹង​ខៀវ
FM៨៨.៣០ មេហ្គាហឺត្ស

ព្រឹក ៧:០០-៨:០០

យប់ ៩:០០-១០:០០

កំពង់ចាម វិទ្យុ​ពាណិជ្ជកម្ម
FM៩៩.៧០ មេហ្គាហឺត្ស

ព្រឹក ៧:០០-៨:០០

យប់ ៨:០០-៩:០០

កំពត វិទ្យុ​សំឡេង​កូន​ខ្មែរ
FM៨៨.៧០ មេហ្គាហឺត្ស

ព្រឹក ៧:០០-៨:០០

យប់ ៩:០០-១០:០០

ភ្នំពេញ វិទ្យុ​​ស្ត្រី​
FM ១០២ មេហ្គាហឺត្ស

ព្រឹក ៧:០០-៨:០០

យប់ ១០:៣០-១១:៣០

វិទ្យុ FM ៩០ មេហ្គាហឺត្ស FM ៩០ មេហ្គាហឺត្ស

ព្រឹក ៦:៣០-៧:៣០

​យប់ ៩:៣០​-១០:៣០

​កំពង់ធំ វិទ្យុ​​ស្ត្រី​ FM ១០៤.២៥ មេហ្គាហឺត្ស

ព្រឹក ៧:០០-៨:០០

យប់ ១០:៣០-១១:៣០

វិទ្យុ​ស្ទឹងសែន
FM ៨៨.៥ មេហ្គាហឺត្ស

ព្រឹក ៦:៣០-៧:៣០​

​យប់ ៩:៣០​-១០:៣០​

​ស្វាយរៀង វិទ្យុ​​ស្ត្រី​ FM ១០២ មេហ្គាហឺត្ស

ព្រឹក ៧:០០-៨:០០

យប់ ១០:៣០-១១:៣០

​ឧត្តរមានជ័យ ​វិទ្យុ​គិរី​ដង​រែក
FM ៩០.២៥ មេហ្គាហឺត្ស

ព្រឹក ៦:៣០​-៧:៣០​

​យប់ ៩:៣០​-១០:៣០​

​សៀមរាប វិទ្យុ​អង្គរ​រដ្ឋា
FM ៩៥.៥ មេហ្គាហឺត្ស

​ព្រឹក ៧:០០ -៨:០០

​យប់ ៨:៣០​-៩:៣០