ជំនួយ​ការ​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ទូរស័ព្ទ​ដៃ

ឥឡូវ​នេះ​លោក​អ្នក​អាច​អាន​ព័ត៌មាន ឬ​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី ភាសា​ខ្មែរ តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​ប្រភេទ​មួយ​ចំនួន​ដោយ​ងាយ​ស្រូល តាម​អាសយដ្ឋាន៖ http://khmer.rfa.org។

2011-02-23
Share

ចំពោះ​លោក​អ្នក​ដែល​មាន​ទូរស័ព្ទ​ភាសា​ខ្មែរ ហើយ​អាច​ភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត​បាន ដូចជា​ទូរស័ព្ទ Hello និង Nokia S40 មួយ​ចំនួន លោក​អ្នក​អាច​ចូល​ទៅ​កាន់​គេហទំព័រ​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី ភាសា​ខ្មែរ khmer.rfa.org ដើម្បី​អាន​ព័ត៌មាន ឬ​ទាញ​យក (ឯកសារ) mp3 យក​ទៅ​ស្ដាប់។

ចំពោះ​ទូរស័ព្ទ​ផ្សេងៗ ប្រសិន​បើ​មាន​កម្មវិធី Java លោក​អ្នក​អាច​ទាញ​យក​ឧបករណ៍​របស់​ក្រុមហ៊ុន AngkorOne (mobile.angkorone.com) សម្រាប់​អាន​ចំណង​ជើង​អត្ថបទ​ក្នុង​គេហទំព័រ​របស់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី។

ក្រៅ​ពី​នេះ អ្នក​ប្រើ​ទូរស័ព្ទ​ឆ្លាតវៃ (Smart phone) មួយ​ចំនួន ដែល​ពុំ​មាន​ភាសា​ខ្មែរ លោក​អ្នក​ក៏​អាច​ទាញ​យក​ឧបករណ៍​ដើម្បី​អាន​ភាសា​ខ្មែរ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​បាន​ដែរ។

-Windows Mobile: ទាញ​យក​ឧបករណ៍​ដំឡើង​ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ​នៅ​ទី​នេះ ៖ http://khmermac.com/viewtopic.php?f=20&t=48 ឬ​របៀប​ប្រើប្រាស់​ភាសា​ខ្មែរ http://nokorsoft.com, http://khmertype.com

-iPhone: ទាញ​យក​ឧបករណ៍​ដំឡើង​ពុម្ព​អក្សរ​យូនីកូដ​ខ្មែរ​នៅ​ទី​នេះ៖ http://code.google.com/p/khmeriphone

-Nokia N900: អាន​អត្ថបទ​ទាក់ទងនៅទីនេះ

-Android: ទាញ​យក​ឧបករណ៍​​សម្រាប់​ស្ដាប់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី៖ http://khnews.info/rfa/RFAKhmer.apk

error while rendering plone.comments