ដំឡើង​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ

ដើម្បី​លោក​អ្នក​អាច​អាន​អក្សរ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​យើង​បាន សូម​ដំឡើង​ពុម្ព​អក្សរ ខ្មែរ​យូនីកូដ (Khmer Unicode)។
2008-04-23
អ៊ីម៉ែល
មតិ
Share
បោះពុម្ព

Download Khmer Unicode
Download Khmer Unicode Photo: RFA
Our Khmer Website has been upgraded and now uses Khmer Unicode font. In order to browse our pages correctly, please install KHMER UNICODE into your computer.

Installing Khmer Unicode:

1. Check your computer to make sure that complex script support is enabled by going to:
START > SETTINGS > CONTROL PANEL, then click on Regional and Language Options. There, please choose Languages tab, then select the first check box to install files for complex script and right-to-left languages.

Note: You need to have a Windows XP CD to do this or if you do not have the CD you can download the file called i386.exe from this Website: www.yellowpages-cambodia.com/khmer-unicode/ and installing it into your computer before installing Khmer Unicode.
រូបយូនីកូដ១
2. Installing Khmer Unicode by going through the following steps:
>> Click on Khmer Unicode to download the application.
>> After downloading, click on Run.
រូបយូនីកូដ២
>> Click Next
រូបយូនីកូដ៦
>> Browse folder where you want to install Unicode, then click Next
រូបយូនីកូដ
រូបយូនីកូដ Photo: RFA


>> Click Finish

រូបយូនីកូដ៨

After having done all these steps, restart your computer.

For more information on Khmer Unicode, please visit this Website: http://www.khmeros.info.


ព័ត៌មាន (3)
Share

Chhorvy

ពី Phnom Penh

ក្នុងការប្រើក្តារចុចនេះ ពេលវាយចប់មួយពាក្យត្រូវចុច សញ្ញាដកឃ្លាមើលមិនឃើញ (space bar) រហូតឬយ៉ាងណា?

Aug 14, 2014 03:32 AM

អ្នក​អាន​អនាមិក

what's about Mac. I got a trouble now when I view RFA\Khmer from Mac.
After I installed Unicode Khmer V2, I still can't view your web, but from PC that is 100% work.
Please help me.....
thanks

Feb 19, 2011 05:13 PM

អ្នក​អាន​អនាមិក

J4X6VG6

Jan 27, 2011 08:48 PM

គេហទំព័រ​ទាំងមូល